Wednesday, 19 January 2011

Dalam buku ikhtisar mukhtalaf al-hadits, Drs. Fatkhur Rahman mendefinisikan ilmu mukhtalaf al-hadits sebagai berikut:

العلم الذى يبحث فى الاحاديث التى ظاهرها متعارض فيزيل تعارضها او يوفق بينها كما يبحث فى الاحاديث التى يشكل فهمها او تصورها فيدفع اشكالها ويوضح حقيقتها
Ilmu yang membahas hadits-hadits yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, disamping membahas hadits yang sulit dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya. 

kitab-kitab rujukan yang membahas tentang hadits mukhtalif. Kitab-kitab tersebut meliputi:
  1. Kitab Ikhtilaf al-Hadits karya Imam asy-Syafi’I (150-204 H)
  2. Kitab Ta’wil Mukhtalif al-Hadits, karya Imam Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah ad-Dainury (w. 276H)
  3.  Kitab Musykil al-Asar karya Imam Abu Ja’far Ahmad ibn Muhammad ath-Thahawy (w. 321H) 
  4. Kitab musykil al-Hadits wa Bayanuh karya al- Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Hasan (ibn Furak) al-Anshary al-Ashbihany (w. 406H) 
  5. Kitab at-tahqiq fi Ahadits al-Khilaf karya Abu al-faraj ibn al-Jauzy (w. 597H)
hadis yang nampak kontradiksi adakalanya dapat dikompromikan. Untuk menyelesaikan hadis-hadis yang kandungannya nampak bertentangan, metode yang ditempuh oleh para ulama’ tidaklah sama. Diantaranya :  
  • Al-tarjih
  • Al-jam’u
  • Nasikh wa al-mansukh 
  • Al-tauqif

0 comments:

Post a Comment

terimakasih ^_^