Friday, 4 February 2011

Kitab-kitab hadis yang telah dibukukan pada abad ke-2 ini banyak, namun yang terkenal di kalangan ahli hadis antara lain :
1.      Al-Muwatta’, susunan Imam malik (95H—179H.)
2.      Al-Maghazi wa as-Siyar, susunan Muhammad bin Ishaq (150H.)
3.      Al-Jami, susunan Abd. Ar-Razzaq ash-Shan’ani (221H)
4.      Al-Mushannaf, susunan Syu’bah bin Hajjaj (160H.)
5.      Al-Mushannaf, susunan Sufyan bin Uyainah (198H)
6.      Al-Mushannaf, susunan al-Laits bin Sa’ad (175H)
7.      Al-Mushannaf, susunan al-Auza’i (150 H)
8.      Al-Mushannaf, susunan al-humaidi (219H)
9.      Al-Maghazi an-Nabawiyah, susunan Ahmad bin Waqid al-Aslamy (130—207H)
10.  Al-Musnad, susunan Abu Hanifah (150H)
11.  Al-Musnad, susunan Imam Asy-Syafi’I (204H)
12.  Mukhtalif al-Hadits, susunan Imam Asy-Syafi’i.
Sumber : Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, 2009 

0 comments:

Post a Comment

terimakasih ^_^